Algemene Voorwaarden

Théos Healing / HIZ

Artikel 1 – Definities

 1. Workshop/opleiding: training, opleiding, cursus, workshop, coaching of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden.

 2. Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot een workshop/opleiding is gesloten.

 3. Deelnemer: De natuurlijke persoon die aan een workshop/opleiding deelneemt.

 4. Workshop/opleiding: Een opleiding/workshop geïnitieerd door HIZ waar bedrijven en individuele personen zich voor kunnen aanmelden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, offertes, algemene aanbiedingen, overeenkomsten en (rechts) handelingen tussen HIZ en opdrachtgever/deelnemer.

Artikel 3 – Workshops/opleiding: aanmelding en betaling

 1. Een bedrijf of persoon kan zich aanmelden voor een workshop/opleiding van HIZ door het invullen van het aanmeldingsformulier of door zich aan te melden via de website www.theos-healing.com

 2. Indien een bedrijf of persoon een optie op een workshop/opleiding neemt, dan is dat zowel voor HIZ als voor deze persoon een vrijblijvende reservering. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan een optie op een workshop/opleiding.

 3. Indien HIZ de aanmelding accepteert, wordt deze schriftelijk bevestigd. Hiermee komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de workshop/opleiding tot stand.

 4. Opdrachtgever/deelnemer heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.

 5. HIZ brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. Opdrachtgever dient de deelnamekosten uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de workshop/training te voldoen. Bij inschrijvingen korter dan vier weken voor de workshop/opleiding het bedrag direct overmaken of in overleg contant te voldoen op de workshop/opleiding.

 6. Opdrachtgever is bij niet-tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan HIZ.

Artikel 4 – Workshop/opleiding: annulering

Bij inschrijving voor een workshop/opleiding van HIZ, wordt per omgaande een bevestigingsmail verstuurd naar de opdrachtgever/deelnemer. Bij deze mail zijn de annuleringsvoorwaarden bijgevoegd. Zie separaat formulier

Artikel 5 – Vervanging trainer

HIZ draagt er zorg voor dat bij een workshop/opleiding minimaal 1 trainer aanwezig is en is te allen tijde gerechtigd een trainer te vervangen door een andere trainer.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

1. HIZ spant zich in om de gegeven training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

2. HIZ is tegenover opdrachtgever/deelnemer slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de training/workshop kosten per schadeveroorzakend feit, waarbijeen opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

 

3. HIZ is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

4. HIZ is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

5. Op de overeenkomst en de relatie met opdrachtgever/deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.

6. Aan de inhoud van een brochure of website tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 7 – Klachtenprocedure

De trainers van Théos Healing en overige medewerkers, doen hun uiterste best om alles tijdens de workshops/opleiding zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht je onverhoopt toch niet tevreden zijn, verzoeken wij je om dit schriftelijk kenbaar te maken, via post of het contactformulier:

https://www.theos-healing.com/contact/
HIZ/Théos Healing
Opzetter 17
1261 MG Blaricum

Na ontvangst van je klacht krijg je binnen 1 week een ontvangstbevestiging. Wij gaan er alles aan doen om een eventuele klacht naar tevredenheid af te handelen. Ben je dan nog niet tevreden; kom je er niet uit met HIZ of wil je een second opinion? Dan kun je ook via de KTNO (Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen) een klacht indienen. Zie hiervoor https://ktno.nl/zorgverleners/klachtenregeling.

Artikel 8 – Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Door opdrachtgever/deelnemer verstrekte informatie wordt door HIZ, diens trainers en voor HIZ werkzame personen vertrouwelijk behandeld. HIZ conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 9 – Intellectuele eigendom

 1. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HIZ is opdrachtgever/deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

 2. Het intellectuele eigendom, copyrights en auteursrechten van het trainingsmateriaal komt geheel toe aan HIZ.

HIZ – Kamer van Koophandel nr. 56382464, Eemland

AnnuleringsVoorwaarden

Théos Healing / HIZ

Je moet je annulering altijd schriftelijk of per email (info@theos-healing.com) kenbaar maken en is geldig na onze bevestiging.

 • Bij annulering wordt altijd € 20,- administratiekosten in rekening gebracht.

 • Bij annulering 30 tot 16 dagen voor aanvang van de module, wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht.

 • Bij annulering binnen 15 dagen voor aanvang van de module, wordt 100% in rekening gebracht.

  HIZ heeft het recht om een workshop/training te annuleren. HIZ zal de door de cursist betaalde deelnamekosten binnen 14 dagen terugbetalen.

  Verhindert of ziek

 • 1. In geval van verhindering of ziekte heeft de cursist het recht de workshop/opleiding kosteloos te verzetten naar een datum die hem/haar schikt.

 • 2. Als een deelnemer sommige dagen van de workshop/opleiding niet bijwoont, heeft de deelnemer het recht om op die dagen een overeenkomstige workshop/opleiding te volgen, binnen een periode van twee jaar na het begin van de workshop/opleiding.

Wijziging – Uitstel

 • HIZ heeft het recht om de aanvangstijd of de locatie van een workshop/training te wijzigen.
 • HIZ behoudt zich het recht voor om de datum te wijzigen. De cursist/deelnemer wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. HIZ zal verschillende workshop data aanbieden. Alleen als er na onderling overleg geen andere geschikte datum beschikbaar is, zal HIZ de door de opdrachtgever betaalde opleidingskosten binnen 14 dagen terugbetalen.

Weigering

HIZ heeft het recht om de deelname van een deelnemer zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Vervanging van de opleider

HIZ zorgt ervoor dat er ten minste één trainer bij een workshop/training aanwezig is en is te allen tijde gerechtigd een trainer door een andere trainer te vervangen.